diversify

Phụng sự để dẫn đầu – James M.Strock

Sức mạnh lòng kiên nhẫn – M.J Ryan – Phần Cuối

Sức mạnh lòng kiên nhẫn – M.J Ryan – Phần 4

Sức mạnh lòng kiên nhẫn – M.J Ryan – Phần 3

Sức mạnh lòng kiên nhẫn – M.J Ryan – Phần 2

Sức mạnh lòng kiên nhẫn – M.J Ryan – Phần 1

Chiến thắng con qủy trong bạn – Napoleon Hill

Phớt lờ tất cả và bơ đi mà sống – Hugh Macleod

Khác biệt hay là chết – Differentiate or Die – Jack Trout & Steve Rivkin

Hãy sống như một triệu phú thực sự – Thomas J. Stanley

Từ tốt đến vĩ đại – Jim Collins

Sức mạnh tổng hợp – Darren Hardy