diversify

Đắc nhân tâm – Dale Carnegie

Thuật đắc nhân tâm – John C.Maxwell

Những chỉ dẫn kinh doanh mang tính sống còn

Yes Or No – Những quyết định thay đổi cuộc sống – Spencer Johnson

Dick rách rưới – Horatio Anger

Tam Quốc – Thành Quân Ức

10 nguyên tắc thành công của Walt-Mart

Đồng hành cùng vĩ nhân – Jonh C.Maxwell

Cách sống từ bình thường trở nên phi thường – Inamori Kazuo

Công thức tuyệt mật của CoCa CoLa – Frederick Allen

Cho khế nhận vàng – Adam Grant

Đi sau đến trước – Gary Hamel